Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej "SZANSA"
ul. Jana Pawła II 52 pok. 207, 15-703 Białystok
tel. /085/ 664 38 38
fax. /085/ 664 38 39
e-mail: fundacja@iig.pl
NIP 542-021-11-89
REGON 050040503
KRS 0000034640

K A L E N D A R I U M

 

 

10 maja 1992 roku
oświadczenie woli fundatora o ustanowieniu Fundacji na Rzecz Pomocy Penitencjarnej
S z a n s a w Białymstoku.

15 maja 1992 roku
podpisanie przez fundatora aktu notarialnego o utworzeniu Fundacji na Rzecz Pomocy Penitencjarnej S z a n s a w Białymstoku /Repertorium A numer 3610/92/.

15 września 1992 roku
rejestracja Fundacji... jako organizacji pozarządowej w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy.

2 grudnia 1992 roku
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

30 listopada 2002 roku
utworzenie Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw.

1 grudnia 2002 roku
powołanie przez fundatora Społecznej Rady Nadzorczej Fundacji...

21 lipca 2004 roku
uzyskanie przez Fundację... statusu organizacji pożytku publicznego.

10 czerwca 2005 roku wpisanie Fundacji... do rejestru Ministra Sprawiedliwości
/art. 49 a kodeksu karnego/.

1 stycznia 2006 roku
utworzenie Ośrodka Pomocy Penitencjarnej w miejsce
Ośrodka Pomocy Ofiarom Przestępstw.


Skład Zarządu:

  Prezes Stanisław Szymański
  Członkowie Jolanta Dudzińska
Bolesław Krajewski

Skład Rady Nadzorczej:

  Przewodniczący Wacław Eilmes
  Członkowie Halina Walentowicz
Władysław Ciborowski
Bogusław Szulęcki

Działamy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873)

Oferujemy miejsca reklamowe w centrum Białegostoku.

Dysponujemy zorganizowaną siłą roboczą i pomieszczeniami do produkcji zleconej.

Możemy wykonać proste prace budowlane i porządkowe wymagające dużego nakładu prac ręcznych w Białymstoku, Suwałkach i Hajnówce.

Darowizny na naszą rzecz można odliczyć od podstawy opodatkowania.
(art. 26 & 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18 & 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych)

Wpłat na konto Fundacji...
można dokonywać na rachunek bankowy:
Bank Przemysłowo-Handlowy o/Białystok
ul. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok
2110 6000 7600 0040 1150 000 119

Zapraszamy do współpracy