Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej "SZANSA"
ul. Jana Pawła II 52 pok. 207, 15-703 Białystok
tel. /085/ 664 38 38
fax. /085/ 664 38 39
e-mail: fundacja@iig.pl
NIP 542-021-11-89
REGON 050040503
KRS 0000034640

S P R A W O Z D A N i E

Zarządu Fundacji na Rzecz Pomocy Penitencjarnej „SZANSA” w Białymstoku z działalności za 2006 r.

I. Dane ogólne

Fundacja prowadzi działalność od 02 grudnia 1992 r. Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000034640. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a) handlu detalicznego,

b) usług reklamowych

Obecnie w skład Zarządu Fundacji wchodzą:

1. Stanisław Szymański - Prezes

2. Mikołaj Andrzejuk - z -ca Prezesa

3. Bolesław Krajewski - Członek

4. Jolanta Dudzińska - Członek

Skład ten w okresie sprawozdawczym uległ zmianie. Został on zwiększony z 3 do 4 osób w wyniku powołania z dniem 1 lutego 2006 r w skład Zarządu z -cy Prezesa Mikołaja Andrzejuka,

Celem działania fundacji jest wspomaganie procesu resocjalizacji osadzonych w zakładach penitencjarnych, pomoc dla osób instytucji i organizacji, których celem jest zwalczanie i zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności:

 1. wspomaganie procesu resocjalizacji osadzonych w zakładach penitencjarnych:

  • pomoc organizacyjna i finansowa działań wychowawczych z osadzonymi,
  • współfinansowanie dokształcania kadry penitencjarnej,
  • współfinansowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy kadry penitencjarnej,
  • współfinansowanie działań zmierzających do zapobiegania izolacji społecznej funkcjonariuszy i pracowników zakładów penitencjarnych,

 2. prowadzenie i wspomaganie działań zmierzających do aktywizacji i reorientacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. pomoc ofiarom przestępstw,
 4. wspomaganie innych działań określonych w art. 4 Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Środki finansowe na pokrycie tej działalności pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację oraz datków i darowizn.

II. Działalność gospodarcza

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zmierzającą do pozyskania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie działalności statutowej. Działalność gospodarcza Fundacji polega na:

 1. sprzedaży detalicznej towarów i wyrobów garmażeryjnych osadzonym i ich rodzinom prowadzonej w aresztach śledczych i zakładach karnych okręgu białostockiego,

 2. poddzierżawie powierzchni reklamowych na zewnętrznej stronie murów ochronnych Zakładu Karnego w Białymstoku,

 3. poddzierżawie miejsc garażowych na gruntach Aresztu Śledczego w Białymstoku.

w okresie sprawozdawczym w działalności tej wypracowano zysk w wysokości 118.531,93 zł. tj. o 117.106,77 zł. większy niż w 2005 r.

Ogółem przychody z działalności gospodarczej w okresie sprawozdawczym wynosiły 3.715.992,37 zł. złożyły się na nie przychody ze:

 1. sprzedaży towarów 3.639.047,42 zł.

 2. sprzedaży wyrobów garmażeryjnych 7.610,88 zł.

 3. sprzedaży miejsc reklamowych 12.276,84 zł

 4. sprzedaży miejsc garażowych 42.453,26 zł

 5. sprzedaży pozostałej 4.861,99 zł.

 6. pozostałych przychodów operacyjnych 9.739,75 zł.

 7. uzyskanych odsetek 2,23 zł.

Poniesione koszty w łącznej wysokości 3.597.460,44 zł. stanowiły:

 1. amortyzacja 12.955,96 zł.

 2. zużycie materiałów i energii 40.514,04 zł.

 3. usługi obce 91.929,82 zł.
  w tym opłaty za dzierżawę 50.185,48 zł.

 1. wynagrodzenia 356.455,84 zł.

 2. narzuty na wynagrodzenia 47.467,02 zł.

 3. podatki i opłaty 1.316,57 zł.

 4. pozostałe koszty rodzajowe 31.600,86 zł.

 5. koszt własny sprzedanych towarów 2.990.162,84 zł.

 6. strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9133,32 zł.

 7. pozostałe koszty operacyjne 14.409,05 zł.

 8. odsetki od kredytów bankowych 1.515,12 zł.

III. Działalność statutowa

Łączne koszty działalności statutowej wynosiły w okresie sprawozdawczym 49.849,56 zł. i były niższe niż w 2005 r. o 33,0 % tj. o 24.549,68 zł. Koszty te na poszczególnych rodzajach działalności przedstawiały się następująco:

1) pomoc penitencjarna - 45.825,98 zł.

2) pomoc ofiarom przestępstw - 4.023,58 zł.

w ramach pomocy penitencjarnej udzielono świadczeń w formie zapomóg i innych na kwotę 45.780,98 zł. Pomoc osobom poszkodowanym polegała na bezpłatnym udzielaniu porad prawnych przez prawników opłacanych przez Fundację. Pozostałe koszty działalności statutowej w kwocie 4.068,58 zł. dotyczyły:

 1. prowizji bankowych za prowadzenie wydzielonego rachunku bankowego - 135,00zł.
 2. wynagrodzenia i narzutów na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw - 3.933,58 zł.

Dokładne zestawienie wydatków w ramach działalności statutowej zostało dołączone do niniejszego sprawozdania

Z łącznych wydatków na omawianą działalność kwota 3.491,78 zł. została pokryta z przychodów z tytułu świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy, a kwota 46.357,78 zł. z zysku na działalności gospodarczej. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony na pokrycie działalności statutowej spowodował zmniejszenie zysku ogółem na działalności do kwoty 72.174,15 zł. Zysk ten po potrąceniu podatku dochodowego zostanie przekazany na pokrycie strat z lat ubiegłych powstałych głównie w wyniku finansowania działalności statutowej ze środków obrotowych.

IV. Dane organizacyjne

1. Fundacja na koniec 2006 r. zatrudniała 15 osób w ramach umowy o pracę, w tym:

  • pracownicy administracyjni - 4 osoby

  • pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych -11 osób

   (obsługa punktów sprzedaży)

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło:

  • pracownicy administracji - 3 etaty

  • pracownicy na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - 11 etatów

w 2006 roku zatrudnienie w stosunku do 2005 r utrzymało się na tym samym poziomie. Ponadto zatrudniano dorywczo pracowników w ramach umów cywilno-prawnych.

2. Łączna kwota wypłaconych w ramach umów o pracę wynagrodzeń wynosiła 231.768,57 zł. w tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej wynosiło 163468,96 zł.:

3. Diety członków Zarządu Fundacji wynosiły 4.800 zł. Diety członków Społecznej Rady Nadzorczej Fundacji wynosiły 5,600 zł.

4. Wynagrodzenie w ramach umów cywilno-prawnych wynosiło łącznie 121.931,21 zł., w tym:

a) pracowników zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 4.450 zł.

b) osób zatrudnianych w związku z działalnością statutową 2.750 zł.

5. Sprzedaż towarów i wyrobów garmażeryjnych w ramach działalności gospodarczej prowadzona była przez cały rok w 9 punktach znajdujących się w Aresztach Śledczych w Białymstoku, Hajnówce, Suwałkach, Giżycku, Ostrołęce oraz Zakładach Karnych w Białymstoku i Grądach Woniecko.

6. Fundacja nie posiada żadnych lokat zgromadzonych na rachunkach bankowych. Posiadała natomiast w dniu 31-12-2006 r. środki na rachunkach bieżących prowadzonych w Banku Przemysłowo-Handlowym w Białymstoku w łącznej kwocie 48.025,43 zł., w tym:

a) rachunek bieżący 47.838,07 zł.,

b) rachunek pomocniczy środków wydzielonych do obsługi działalności statutowej 187,36 zł.

7. Fundacja składa co miesiąc do Urzędu Skarbowego deklaracje podatkowe CIT-2, PIT-4 i VAT-7. Zobowiązania wynikające z tych deklaracji regulowane były w terminach określonych przepisami. Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych regulowane były w terminach określonych przez ten Zakład.

8. w okresie sprawozdawczy w punktach sprzedaży detalicznej Fundacji przeprowadzono 12 kontroli przez: Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny i Podlaski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku. Stwierdzone podczas tych kontroli uchybienia zostały usunięte w zalecanym terminie.