Fundacja na Rzecz Pomocy Penitencjarnej "SZANSA"
ul. Jana Pawła II 52 pok. 207, 15-703 Białystok
tel. /085/ 664 38 38
fax. /085/ 664 38 39
e-mail: fundacja@iig.pl
NIP 542-021-11-89
REGON 050040503
KRS 0000034640

S T A T U T

FUNDACJI NA RZECZ POMOCY PENITENCJARNEJ

„ S Z A N S A ”

/ TEKST JEDNOLITY /

§ 1

 1. Fundator Stanisław Szymański zam. Białystok ul. Różana 13/35 ustanawia Fundację na Rzecz Pomocy Penitencjarnej "Szansa" zwaną dalej "FUNDACJĄ".
 2. FUNDACJA. jest osobą prawną zajmującą się wspomaganiem procesu resocjalizacji osadzonych w zakładach penitencjarnych, pomocą dla osób, instytucji i organizacji, których celem jest zwalczanie i zapobieganie patologiom społecznym, a w szczególności:
  1. wspomaganie procesu resocjalizacji osadzonych w zakładach penitencjarnych:
   • pomoc organizacyjna i finansowa działań wychowawczych z osadzonymi,
   • współfinansowanie dokształcania kadry penitencjarnej,
   • współfinansowanie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy kadry penitencjarnej,
   • współfinansowanie działań zmierzających do zapobiegania izolacji społecznej funkcjonariuszy i pracowników zakładów penitencjarnych.
  2. prowadzenie i wspomaganie działań zmierzających do aktywizacji i reorientacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  3. pomoc ofiarom przestępstw,
  4. wspomaganie innych działań określonych w artykule 4. Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 3. Gromadzone środki finansowe pochodzić będą z działalności gospodarczej, handlowej i usługowej oraz z datków i darowizn.

§ 2

 1. Terenem działania FUNDACJI jest Rzeczpospolita Polska a siedzibą miasto Białystok.
 2. Organem sprawującym nadzór nad Fundacją… jest Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Prezydent Miasta Białegostoku.

§ 3

 1. Początkowy majątek FUNDACJI stanowi kwota 15 mln złotych przekazana przez Fundatora.
 2. Pozostały majątek FUNDACJI stanowić będą papiery wartościowe, a także oddane na własność FUNDACJI rzeczy ruchome i nieruchomości, oraz środki pochodzące z:
  1. wpływów uzyskanych z działalności organizacyjnej i gospodarczej Fundacji,
  2. subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  3. odsetek bankowych,
  4. środków ze zbiórek publicznych i innych źródeł,
  5. nawiązek i innych świadczeń pieniężnych zasądzanych przez Sądy Powszechne i inne uprawnione organy.
 3. Całość zysków Fundacji przeznaczona będzie na działalność statutową.
 4. W wypadku likwidacji FUNDACJI środki finansowe i majątek powinny być przeznaczone na cele opiekuńczo - wychowawcze.

 

§ 4

 1. Fundator ustala Statut FUNDACJI . i powołuje:
  1. Zarząd FUNDACJI . w składzie: prezes, z-ca prezesa oraz członkowie. Skład zarządu w załączeniu.
  2. Społeczną Radę Nadzorczą. Skład Rady . w załączeniu.
 2. Społeczna Rada Nadzorcza Fundacji . ma prawo do:
  1. zatwierdzania corocznych sprawozdań przedstawionych przez ZARZĄD .
  2. oceny decyzji podejmowanych przez ZARZĄD .
  3. wglądu do dokumentów finansowych Fundacji . w celu stwierdzenia ich zgodności ze stanem faktycznym,
  4. składania wniosków do organów nadzoru i organów wymiaru sprawiedliwości w przypadku okr. w art. 13 i 14 Ustawy o fundacjach.
 3. Zarząd FUNDACJI kieruje jej działalnością oraz reprezentuje FUNDACJĘ na zewnątrz.
 4. Zarząd FUNDACJI składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego, Wojewodzie Podlaskiemu, Społecznej Radzie Nadzorczej FUNDACJI . i podaje je do publicznej wiadomości.
 5. Członek Zarządu FUNDACJI może zrezygnować ze swej funkcji. W takim wypadku Fundator powołuje na jego miejsce inną osobę.
 6. W wypadku naruszenia prawa Minister Sprawiedliwości może wystąpić do sądu o zawieszenie jego działalności i wyznaczyć przymusowego zarządcę.

§ 4a

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem FUNDACJI w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,
 2. Wykorzystywania lub przekazywania majątku FUNDACJI na rzecz jej członków, organów lub pracowników oraz osób im bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
 3. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów FUNDACJI, pracownicy oraz osoby im bliskie.

§ 5

 1. Zadania Zarządu FUNDACJI są następujące:
  • propagowanie celów FUNDACJI
  • zarządzanie majątkiem FUNDACJI, wzbogacanie i rozdzielanie środków przeznaczonych na cele statutowe,
  • zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności FUNDACJI
  • decydowanie o rozpoczęciu i rozmiarach działalności gospodarczej, handlowej i usługowej w zakresie:
   1. prowadzenia samochodowych parkingów
   2. pośrednictwa w dzierżawach:
    • powierzchni biurowych i magazynowych
    • zewnętrznych ścian budynków do stałych ekspozycji reklamowych,
   3. prowadzenia warsztatów usługowych, w szczególności; samochodowych, fryzjerskich, krawieckich
   4. prowadzenie działalności handlowej dla potrzeb osadzonych
   5. zatrudniania bezrobotnych
   6. innej działalności gospodarczej
 2. Szczegółowe rozporządzenie środkami o wartości ponad 10 tys. zł. wymaga akceptacji Prezesa Zarządu.
 3. W imieniu Zarządu FUNDACJI działa Prezes Zarządu FUNDACJI lub jego zastępca.
 4. Zarząd FUNDACJI może powołać pełnomocnika do spełnienia funkcji bezpośredniego administrowania pracą FUNDACJI. Uprawnienia i zakres obowiązków pełnomocnika określi organ powołujący.

§ 6

 1. Obsługę merytoryczną i finansową realizacji celów FUNDACJI wykonuję pracownik etatowy zwany dalej pełnomocnikiem lub członek Zarządu FUNDACJI, księgowy oraz inne osoby w zależności od potrzeb. Wynagrodzenie pełnomocnika ustala się w stosunku procentowym do wpływów FUNDACJI.
 2. Pełnomocnik i księgowy nie mogą wchodzić w skład Zarządu FUNDACJI. Ich udział w posiedzeniach Zarządu jest obowiązkowy Współdecydują oni w ustalaniu wynagrodzeń członków Zarządu za udział w posiedzeniach.
 3. Zarząd FUNDACJI odbywa posiedzenia nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, na których w szczególności:
  1. ocenia zasadność wydatkowania środków,
  2. ustala priorytety działania na okres następny,
  3. ocenia działalność pełnomocnika i księgowego FUNDACJI.
 4. Koszty obsługi biurowej FUNDACJI ponoszone są z jej wpływów.
 5. Obsługa prawna FUNDACJI wykonywana będzie odpłatnie na podstawie umowy- zlecenia.

§ 7

 1. Zarząd FUNDACJI za zgodą Fundatora może tworzyć spółki prawa handlowego do prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej.
 2. Uchwała o powołaniu spółki okr. w § 7 pkt. 1. określi rodzaj wydzielonej działalności gospodarczej, sposób rozliczania się z FUNDACJĄ a także władze spółki i jej kompetencje.

§ 8

Zarząd FUNDACJI za zgodą Fundatora może podjąć uchwałę o współpracy z istniejącą spółką prawa handlowego.

§ 9

Postanowienia § 7 i 8 nie mogą być sprzeczne z realizacją celów statutowych FUNDACJI okr. w § 1. pkt. 2. statutu.

§ 10

Likwidacji FUNDACJI dokonuje likwidator powołany przez Fundatora po uzyskaniu zgody Zarządu FUNDACJI.

§ 11

Rozwiązanie FUNDACJI następuje w przypadku:

§ 12

 1. Zmiany celów działania Fundacji dokonuje Fundator lub osoba przez niego upoważniona.

 2. Zmian w Statucie dokonuje Fundator po uzyskaniu akceptacji Zarządu.
 3. Statut zatwierdził Zarząd FUNDACJI w dniu 3 czerwca 1992 roku

§ 13

Zmiany Statutu zatwierdził Zarząd FUNDACJI w dniu 06.04.2001 roku.

§ 14

Zmiany Statutu zatwierdził Zarząd FUNDACJI w dniu 15.11.2002 roku.

§15

Zmiany Statutu zatwierdził Zarząd FUNDACJI w dniu 03.02.2004 roku.

§16

Zmiany Statutu zatwierdził Zarząd FUNDACJI w dniu 17.03.2006 roku.